Vekstlederne

Dato: 22.09.2021
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Hvilke drivkrefter skjuler seg bak de lederne som skaper Norges raskest voksende bedrifter, år etter år?

 

Det er stor enighet om at entreprenørskap er et viktig middel for å utvikle og bygge vår nasjonale økonomi. I Norge er det en betydelig majoritet av små og mellomstore bedrifter, og i 2019 var det 196.537 bedrifter med færre enn 100 ansatte. Selv om vekstbedrifter (3123) utgjør en liten andel av disse, er de svært sentrale for velstandsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. En bjelke for den økonomiske bærekraften i Norge.

Vekstlederne representerer derfor en meget stor samfunnsverdi. Hele 53% av sysselsettingsveksten i privat sektor kommer fra vekstbedriftene og i 2018 skapte vekstbedriftene 47.700 nye jobber de siste tre årene. Over 70.000 nordmenn er ansatt i en vekstbedrift. (Bisnode)

I denne artikkelen fokuserer vi på lederne i vekstbedriftene.

Verdidriveranalyse for vekstledere

Hva er det ved disse menneskene, lederne som skaper vekst, som er så unikt? Excellerate satte seg som mål å identifisere DNAet til disse lederne. Hva er suksessdriverne? Hvordan utfører de lederskapet og hvilket fokus har de i sitt daglige virke?

Vi har funnet DNAet, det er verdidriverne til disse lederne. Vi har også avdekket hvordan disse driverne påvirker rollen de tar og hvordan de påvirker fokuset disse menneskene har i lederrollen.

Høsten 2020 analyserte Scandinavian Technology Institute med partnere; Dagens Næringsliv, Culture Intelligens og Høyskolen Kristiania 46 bedriftsledere i prestasjons- og kompetanseorienterte vekstbedrifter. Vekstkriteriet var minimum 25% årlig topplinjevekst i 4 år.
- (Gasellekriterier)

Analysen avdekket summen av de verdier og mindset som er prioritert høyest hos lederne. Denne prioriteringen påvirker måten lederne oppfører seg, sorterer informasjon og handler på. Den indikerer tydelig hvordan de involverer, innoverer, bygger kunnskap og

møter kundebehovene på. Det påvirker også hvordan de tar beslutninger, skaper allianser og partnerskap eksternt.

For vekstlederne er verdidriverne som et kompass; retningsgivende i forhold til hvordan de finner nye veier, tar risiko og ser nye muligheter i markedet. De sikrer fremtidig vekst i selskapet.

Lederne som var med på analysen, leder selskaper med i snitt 100 mill i omsetning og har i snitt 7,7 mill i resultat i 2019.

Gjennom analysen så sorteres de ulike verdidriverne inn i 7 kategorier av mindset. Med mindset menes tydelige tankemønster, mønster for hvordan de sorterer informasjon. Disse kategoriene av tankemønstre har stor bredde, og er satt opp med begrepene; • Trygghet • Inkludering • Prestasjon • Relasjon • Fornying • Integrering • Visjonering

Undersøkelsen viser at vekstlederne i Norge har et tydelig mindset mot «Fornying», samt at de forenes i verdiene:

• Vekst – gjennomgående vekstorientert og styrer virksomheten deretter

• Komplementaritet – identifiserer styrker og svakheter i team og tilfører ny kompetanse

• Tilstedeværelse – operativt tilstede og bruker innflytelse til korrigering og forbedring

• Partnerskap – søker strategisk partnerskap som grunnlag for økt vekst

Det mindsettet som plasserer seg på en god andre plass er «Integrering» med høyest score på disse verdidriverne;

• Teamutvikling – skaper og utvikler team med individuell utvikling og kreativitet

• Synergi – bygge organisasjon som oppnår mer enn summen av individuelle evner

• Tverrfaglighet – sikre innsikt, kvalitet og læring gjennom tverrfaglige team

• Engasjement – skaper lidenskap og energi for det som gjøres i hverdagen

Øvrige mindset som kom frem i analysen, dog som mindre markante, er «Relasjon» og «Prestasjon». I disse finner vi verdidriverne slik;

• Inspirasjon – Inspirere ansatte til motivasjon og synliggjør at utfordringer er utviklende

• Prestasjonsorientering – stimulerer ferdigheter og selvstendighet i leveranser som bygger resultat for den enkelte, kunder og selskapet

Dersom vi trekker ut kun de kvinnelige vekstledere, så prioriterte de opp «Inkludering» og «Læring», mens verdidriveren «Vekst», er faktisk enda sterkere driver for kvinnelige ledere enn for menn.

New call-to-action

Hva er de minst opptatt av?

For å forstå disse lederne enda bedre, er det også viktig å se på hvilke verdier som opptar dem aller minst. Det viser seg at all form for prestisje, bekreftelse og tradisjon, er blant de drivere som de ikke prioriterer som spesielt viktige. Det kan også bety at dette er verdiområder som de allerede har innfridd og som på analysetidspunktet ikke oppleves som så viktig.

Strategiske grep

Over tid har disse verdidriverne ført til at en rekke strategiske grep har blitt iverksatt i selskapene deres. I en utvidet studie har Scandinavian Technology Institute analysert 180 vekstbedrifters strategiske grep for å bli blant Norges raskest voksende bedrifter. Vi deler gjerne denne innsikten med deg, men i et annet format.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer og utforske muligheten for solid vekst i ditt lederskap og ikke minst i ditt selskap.

New call-to-action