Opplæring - skap resultatene du ønsker!

Dato: 19.03.2019 E-læring

De fleste av oss har deltatt på kurs der vi senere erkjenner at vi ikke har tatt kunnskapen i bruk, eller gjennomført e-læringskurs etter «klikk-og-glem» metoden. Den gode nyheten er at vi er mange i samme båt, og nettopp derfor har kloke hoder forsket mye på hvilke opplæring- og utviklingsaktiviteter som faktisk funker.

Trends in learning Report 2018 slår fast at vi er inne i et stort skifte der vi går fra tradisjonell e-læring og klasseromsundervisning, mot opplæring som tar hensyn til hvordan vi lærer best, og på en måte som gjør at læringen gjennomføres som en naturlig del av den enkelte medarbeiders arbeidsflyt.

En teknologisk utvikling i full galopp gir oss fantastiske muligheter til å lage gode læringsløp.

 
Online eller tradisjonell opplæring og utvikling?

Rapporten “Does e-learning work” oppsummerer flere metaanalyser om effektiv læring. Der slår Will Thalheimer (President, Work-Learning Research Inc) fast:  

  • Når læringsmetodene som tas i bruk er identiske, produserer opplæring online og i klasserom de samme resultatene.  
  • Når man sammenligner online- og klasseromsundervisning uten å ta hensyn til hvilke læringsmetoder som er brukt, er trenden at e-læring oftere utkonkurrerer tradisjonell undervisning i læringsutbytte. Her finnes dog store variasjoner og det er fullt mulig å lage gode læringsdesign også uten online aktiviteter.
  • At læringsmetodene som benyttes er avgjørende for læringseffektivitet, ikke læringsarenaene (online eller fysisk).
  • At blandet læring, der vi gjennomfører en blanding av online- og fysiske læringsaktiviteter ofte utkonkurrerer tradisjonell undervisning med relativt store marginer sannsynligvis fordi e-læringen som benyttes tar i bruk mer effektive læringsmetoder.

At du tar i bruk de mest effektive læringsmetodene er altså det som vil påvirke læringsutbyttet mest, og sjansen er større for at du får det til på en god måte dersom du tilrettelegger for blandet læring.
 

De mest effektive læringsmetodene?

Kort fortalt oppsummerer Work-Learning Research at de tre mest effektive læringsmetodene er:

  1. å tilrettelegge for realistisk beslutningstaking og autentiske oppgaver
  2. å gi feedback på læringsaktivitetene underveis
  3. å sikre repetisjon av aktivitetene over tid

Ettersom det ikke finnes like bredt forskningsmateriell i forbindelse med nyere teknologi tolker jeg det dithen at uansett om du velger å bruke avansert «ed.tech.» som VR og AR, eller spill, tradisjonell e-læring, filmer, workshops, fagsamlinger eller et 1:1 møte med leder så er det avgjørende for læringseffekten at opplæringen inkluderer disse tre læringsmetodene.

  

Et godt prinsipp for vurdering av læringsdesign

I Excellerate har vi 35 års erfaring med fysiske læringsløp, 12 års erfaring med e-læring, og 7 års erfaring med blandet læring. Vårt tips er:


Uansett hvilken blanding du velger av «spill», «forelesning», «film» eller «Quiz» i ditt opplæringsløp må du alltid spørre deg selv før du sluttgodkjenner læringsdesignet: Sikrer dette læringsdesignet…

  1. at kunnskapen knyttes tett opp mot medarbeiderens hverdag?
  2. at medarbeiderne får feedback når de øver på å huske, forstå og ta i bruk kunnskapen? (Sikrer det i det hele tatt tiltak som gjør at kunnskapen faktisk blir tatt i bruk?)
  3. nok repetisjoner av læringspunktene?

Når du kan svare JA på disse spørsmålene, og er bevisst på hvor og hvordan, er du langt på vei til å ha laget et effektivt og godt læringsdesign.


Godt design av læring- og utviklingstiltak

Før du kan svare "JA" på spørsmålene over er du gjennom en spennende designprosess som byr på mange muligheter. Hvilke læringsarenaer og læringsaktiviteter skal du velge? Tradisjonell e-læring, test/ikke test, film, spill, samling, bootcamp, kahoot, gruppeoppgaver, trening i hverdagen e.l.?

I Excellerate har vi utviklet en metodikk som hjelper oss å lage gode læringsdesign basert på hvilke læringsarenaer og virkemidler vi har tilgjengelig. Når vi har god innsikt og definert et tydelig formål med opplæringen er våre hovedprinsipp at læringsaktivitetene må:

(1) tilpasses målgruppen (hvem)

(2) tilpasses budskapet som skal formidles (hva)

(3) tilpasses hvilket læringsnivå vi ønsker at medarbeiderne skal nå (hvordan)

Er vi tilfreds om medarbeiderne «husker og forstår» eller ønsker vi at de også skal «anvende» og «vurdere» og settes i stand til å «skape» noe nytt? Disse tre hovedprinsippene danner utgangspunktet for vår designmodell i tillegg til prinsippet om å bruke de mest effektive læringsmetodene.

Hva vektlegger du når du designer en opplæringsprosess?

Ønsker du å lære mer om Excellerates 4 prinsipper for et godt læringsdesign kan du delta på vår kommende workshop, eller ta kontakt med meg. Jeg tar gjerne en prat for å lære mer om hva du synes er viktig og snakke om hvordan disse prinsippene kan gjelde for deg og din organisasjon.


Slik er fremtidens selgertyper

Slik er fremtidens selgertyper

Slik tilrettelegger du for læring i organisasjonen

Slik tilrettelegger du for læring i organisasjonen

Spaced Learning- Nye læremetoder øker innlæring av kunnskap!

Spaced Learning- Nye læremetoder øker innlæring av kunnskap!