Bedriftskultur: Dårlig samhandling og samarbeidsklima eroderer virksomheter innenfra

Dato: 19.09.2022 Kultur

Ledere vi snakker med forteller oss at det er spesielt én ting som går igjen og som skaper grunn til bekymring i høst, og det har å gjøre med bedriftskultur. Lederne sliter med samhandling og samarbeid, både innad i team og mellom team og avdelinger. De klarer ikke å finne felles ståsted og de opplever stadig små konflikter. Viljen til endring oppleves å ha blitt mindre og siloene høyere. 

Færre tar ansvar for helheten, og ledere må bruke mye av tiden sin til å gjenskape smidighet og samhandling i organisasjonen. Kostnadene går opp og farten i prosjektene går ned, noe som igjen går utover resultatene.

Uttalelsene fra de lederne vi har snakket med har støtte i Arbeidslivsindeksen, som gjennomføres av Kantar TNS Gallup og HR Norge.

Undersøkelsen viser en nedadgående trend knyttet til engasjement, gjennomføringsevne, endringsvilje og ledelse. Størst er nedgangen i gjennomføringsevne og endringsvilje.

I sum viser undersøkelsen at den norske arbeidstakeren bærer preg av å være sliten.

Undersøkelser viser altså det vi fanger opp fra ledere der ute; nedadgående gjennomføringsevne og endringsvilje. Dette gir utfordringer knyttet til samhandling og samarbeid.

Bedriftskulturen påvirker høstens resultater
Høsten er en krevende periode med høy aktivitet for de fleste. Hvor gode resultater virksomhetene klarer å skape denne høsten vil være avhengig av klimaet i bedriften, eller kulturen i selskapet, som det også kalles.

Markedet generelt antas å bli tøffere, arbeidsledigheten er svært lav, lønninger kan bli presset oppover og levekostnadene ser ut til å bare øke.

De makropolitiske og økonomiske forholdene vil prege oss inn mot vinteren. Krig og usikkerhet, samt tøffere økonomiske tider er noen av de eksterne faktorene som gjør hverdagen ekstra krevende for mange.

Derfor blir det ekstra viktig at vi skaper gode samarbeidsformer og et kollektivt tankesett som ser mer av helheten i selskapet. God samhandling gir mindre individuell belastning.

Løsningen på utfordringene

Så hva er da løsningen når man har utfordringer med bedriftskultur og samhandling i en organisasjon? Svaret er at du må kjenne til hva som er verdiene til hver enkelt ansatt og hvert enkelt team. Du må identifisere ulikhetene, snakke om disse og finne felles ståsted.

Dette øker tilliten, gir høyere tempo og til slutt bedre resultater.

En leder må kjenner til hva som virkelig driver de ansatte, hvilke verdier de ansatte har og hva de er opptatt av. Summen av de ansattes verdier er det som utgjør bedriftskulturen i en virksomhet.

Hva er egentlig bedriftskultur?

Kultur er «røkelse og myrra» for mange. Noe uhåndgripelig. Samtidig vet svært mange ledere at kultur er viktig. God kultur er verdier og holdninger som gjør at vi drar i felles retning når reglene mellom oss ikke strekker til for å beskrive hva vi skal gjøre. Som at du har holdninger som gjør at du hjelper en kollega, selv om det ikke er ditt ansvarsområde. Eller at vi framsnakker prestasjonene til teamet for å skape samhold og tverrfaglighet.

Holdningen vi har til hverandre er formet av verdiene våre, og det er disse som til syvende og sist gjør at vi gjør som vi gjør.

Excellerate kartlegger bedriftskultur

I samarbeid med Culture Intelligence (CI) gjør vi kultur til noe håndfast. Vi kartlegger hva hver enkelt ansatt mener er viktigst når de blir stilt overfor ulike dilemmaer. Vi synliggjør verdisettet til den enkelte ansatte. Gjennom det, setter vi deg som leder i stand til å forstå hvorfor de ansatte gjør som de gjør. Dette er innsikt som hjelper deg å iverksette riktige tiltak for å bedre samhandling, gjennomføringsevne og endringsvilje.

Vet du hva som er de viktigste verdiprioriteringene til dine ansatte? Tror du det er lønnsomt å vite om disse for å kunne påvirke hver enkelt ansattes motivasjon for samhandling, endring og gjennomføring? Det er det.

Vi har innsikt, verktøy og metoder som gjør at vi kan bistå deg. Vi tar gjerne en uforpliktende kulturkaffe for å dele av våre erfaringer.

Bedriftskulturen er resten av isfjellet

Bedriftskulturen er resten av isfjellet

Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

Nå forbereder næringslivet seg på gjenåpning.

Nå forbereder næringslivet seg på gjenåpning.